Meld je aan voor de jaarlijkse Scriptieprijs

Ieder jaar reiken wij, aan een afstudeerder de scriptieprijs uit. De winnaar van deze prijs wordt beloond met een reischeque t.w.v. € 3.000,- voor een studiereis naar keuze. Heb jij de afgelopen twee jaar een scriptie geschreven op het gebied van (out)sourcing? Meld je dan voor 26 november aan bij het secretariaat van het Sourcing Nederland!
De winnaar wordt tijdens de Nieuwjaarsreceptie in januari bekend gemaakt.

Informatie over de voorwaarden en hoe je je kunt inschrijven:

1. Inleiding

Binnen Sourcing Nederland, wordt al vanaf het begin van haar bestaan de scriptieprijs uitgereikt. De vereniging wil graag studenten, kennisinstellingen en stagebedrijven motiveren en stimuleren om kwalitatief goed onderzoek te doen naar alle terreinen op het gebied van outsourcing. De vereniging wil graag het centrum van outsourcing professionalisme zijn en ziet het uitreiken van de jaarlijkse scriptieprijs daarbij als een zeer nuttig en belangrijk onderdeel. In dit document wordt weergegeven hoe de scriptieprijs wordt bepaald en welk proces daarbij wordt doorlopen.

2. Aanmelden

Gedurende het hele jaar kunnen personen zich aanmelden om deel te nemen aan de scriptieprijs. Dit kan dooor de scriptie en contactgegevens te sturen naar ons secretariaat. Onze leden en vnl. de kennisinstellingen zullen worden aangemoedigd om potentiële kandidaten aan te laten melden.

3. Acceptatie

Aanmeldingen dienen aan een aantal voorwaarden te voldoen om toegelaten te worden tot de nominaties van de scriptieprijs:

 • aangemeld voor 26 november;
 • goedgekeurde scriptie aan HBO of WO instelling (nederlands- of engelstalig);
 • scriptie niet langer dan 2 jaar geleden afgerond (gerekend vanaf uiterste aanmelddatum van 15 november);
 • niet eerder genomineerd voor de scriptieprijs;
 • onderwerp heeft te maken met sourcing (BPO, ITO) of shared services.

De juryvoorzitter zal bepalen of de aanmeldingen voldoen aan de voorwaarden.

4. Jury

De jury is een door het bestuur ingestelde groep van personen met het doel de aangemelde scripties te beoordelen en uiteindelijk een winnaar toe te wijzen.

De voorzitter van de jury is het lid van het bestuur dat belast is met de scriptieprijs. De jury bestaat in totaal uit 3 tot 5 personen. Begin september wordt de jury samengesteld door de juryvoorzitter. Voorafgaand komt de jury eenmaal samen om de procedures en taakverdeling vast te stellen. Een week na de uiterste inleverdatum van de scripties ontvangen de juryleden een kopie (digitaal of hardcopy) van iedere scriptie.

Vervolgens vindt er een bijeenkomst plaats om de scripties te bespreken en een keuze te maken van maximaal 3 genomineerden. Tijdens de uitreiking van de scriptieprijs zal de jury ook aanwezig zijn. De juryvoorzitter zal uiteindelijk de winnaar bekendmaken en de keuze van de jury toelichten.

5. Scriptieprijs uitreiking

De winnaar van de scriptieprijs wordt tijdens de nieuwjaarsreceptie bekend gemaakt door de juryvoorzitter of zijn vervanger. Bij de bekendmaking volgt een korte toelichting waarom de jury tot haar keuze is gekomen.

6. Scriptieprijs

De scriptieprijs bestaat uit een oorkonde en een geldprijs van € 3.000,- voor een studiereis naar keuze. De geldprijs ontvangt de winnaar op een aantal voorwaarden:

 • De winnaar dient binnen 3 maanden een plan in bij het bestuur;
 • het plan omvat een reis- of studiedoel dat verband houdt met zijn/haar scriptie of met (een onderdeel van) outsourcing in het algemeen, incl. een onkostenbegroting;
 • de reis of studie wordt binnen 6 maanden gestart;
 • na afloop van de reis of studie doet de winnaar een verslag in de vorm van een persoonlijke en/of schriftelijke presentatie. Dit dient plaats te vinden binnen 12 maanden na het winnen van de prijs.

Het verantwoordelijk bestuurslid beoordeelt samen met de operationeel manager of het studie- cq. onderzoeksplan voldoet aan de voorwaarden waarvoor Sourcing Nederland de geldprijs ter beschikking stelt aan de winnaar. De verdere verloop van bovengenoemd traject ligt in handen van de operationeel manager.

Het is mogelijk dat de prijs wordt gewonnen door meer dan één persoon indien de scriptie ook is geschreven door meer dan één persoon. Het geldbedrag blijft in dat geval € 3.000.

7. Planning
 • 1 januari – 26 november termijn van aanmelden van scripties
 • begin september aparte mailing naar leden over aanmelden scriptieprijs
 • begin september samenstellen jury
 • eind november sturen van de scripties naar de juryleden
 • eind december bepalen max. 3 genomineerden
 • in januari tijdens de nieuwjaarsreceptie bekendmaken van de winnaar
8. Impasse

Indien er discussie ontstaat over procedures, de winnaar, de toekenning en uitvoering van de scriptieprijs zal het bestuur hier een uitspraak over doen die vervolgens bindend is.