Een personeelslid van de verwerkingsverantwoordelijke of van de verwerker of een die wordt ingehuurd door een van hen op grond van een overeenkomst met tenminste de volgende taken: a) de verwerkingsverantwoordelijke of de verwerker en de werknemers die verwerken, informeren en adviseren over hun verplichtingen uit hoofde van de toepasselijke privacywet- en regelgeving; b) toezien op naleving van de toepasselijke privacywet- en regelgeving, met inbegrip van de toewijzing van verantwoordelijkheden, bewustmaking en opleiding van het bij de verwerking betrokken personeel en de betreffende audits; c) desgevraagd advies verstrekken met betrekking tot de gegevensbeschermingseffect-beoordeling (PIA) en toezien op de uitvoering daarvan; d) met de toezichthoudende autoriteit samenwerken; e) optreden als contactpunt voor de toezichthoudende autoriteit inzake met verwerking verband houdende aangelegenheden en, waar passend, overleg plegen over enige andere aangelegenheid.

Nederlands: Functionaris voor gegevensbescherming